การประชุมร่วมหาแนวการการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตราการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย