รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน-การเก็บรักษาเงิน-ฯ-พ.ศ.2547

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560