บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ปี 2562

บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ปี 2562

บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2 ปี 2562

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ปี 2562