การประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

การประชาสัมพันธ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก

ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้

ประชาสัมพันธฺ์โดยตรง

ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือน

แผ่นพับ

เสียงตามสาย

หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

หนังสือส่งการชำระภาษีฯ โดยตรง อบต ท่าแฝก

 

เอกสารปี 2561

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 (2561)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 (2561)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 (2561)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 (2561)

 

เอกสารปี 2560

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 (2560)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 (2560)

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 (2560)