องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก

ด้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เพื่อนำข้อมูล ที่ได้จากการสำรวจนี้ มาประมาลผลทำแผนปรับปรุงให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่อง ของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมาก ยิ่งขึ้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทร.055 436 700
แบบสอบถามความพึงพอใจ  ดาวโหลด