3101 นักจัดการงานทั่วไป

3102 นักทรัพยากรบุคคล

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3801 นักพัฒนาชุมชน

3803 นักวิชาการศึกษา

4101 เจ้าพนักงานธุรการ

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4701 นายช่างโยธา

4703 นายช่างสำรวจ

4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

4805 เจ้าพนักงานป้องกันและป้องกันบรรเทาสาธา