องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก

เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110

โทร.0979236603 โทรสาร.055/042611
                                     Email :   Thafak.go.th@hotmail.com                                    
Website:http://www.Thafak.go.th
สายด่วน การแพทย์ฉุกเฉิน

1669

โทร.084 – 814-0781 นายก อบต. ท่าแฝก
ทางLine : 084-8140781   นายก อบต. ท่าแฝก
หรือ
โทร.0840161084,0818847725 ปลัด อบต. ท่าแฝก