อำนาจหน้าที่กองช่าง
กองช่าง มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงิน อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ
1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานก่อสร้างและบูรณะถนน
– งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
– งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
– งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานวิศวกรรม
– งานออกแบบ
– งานประเมินราคา
– งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
– ฝ่ายบริหารข้อมูลและหลักเกณฑ์
– งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานระบายน้ำ
– งานจัดตกแต่งสถานที่
– งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
– งานงานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา