อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานการประชุม งานเกี่ยวกับการตราข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานบริหารงานบุคคล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 งาน;
1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานเลือกตั้ง
– งานธุรการ
– งานสารบรรณ
– งานกิจการสภา
– งานบริหารงานบุคคล
– งานตรวจสอบภายใน
– งานอำนวยการและประชุม
– งานสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
– งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
– งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่รับผิดชอบ2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานวิชาการ
– งานงบประมาณ
– งานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
– งานนโยบายและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล3. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานบริหารงานบุคคล
– งานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
– งานการพัฒนาบุคลากร
– งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน ส่วนตำบล
– งานสวัสดิการพนักงานจ้าง
– งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
– งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
– งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล
– งานเกี่ยวกับธุรการ
– งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปี

4. งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานระเบียบการคลัง
– งานข้อบัญญัติ อบต.
– งานกฎหมาย และนิติกรรม
– งานร้องเรียนร้องทุกข์ และอุทธรณ์
– งานการดำเนินการทางคดี และศาลปกครอง

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานกู้ภัย
– งานป้องกัน
– งานอำนวยการ
– งานช่วยเหลือฟื้นฟู
– งานรักษาความสงบเรียบร้อย

6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานอาชีวอนามัย
– งานสุขาภิบาลทั่วไป
– งานสุขาภิบาลโรงงาน
– งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

6.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานสุขศึกษา
– งานเฝ้าระวัง
– งานโรคเอดส์
– งานอนามัยชุมชน
– งานสาธารณสุขมูลฐาน
– งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
– งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
– งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ

7. งานส่งเสริมการเกษตร
7.1 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานส่งเสริมการเกษตร
– งานรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการเกษตร
– งานถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไป
– งานเพาะชำและปุ๋ยเคมี
– งานป้องกันและรักษาศัตรูพืช
– งานบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต
– งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
– งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์พืช

7.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
– งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์
– งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี
– งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์
– งานป้องกันรักษาโรค และกักสัตว์