รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ-พ.ศ.2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

ข้อบัญญัติ-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

ข้อบัญญัติอบต.ท่าแฝก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564