การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-2564

คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการคลัง

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบรหารส่วนตำบล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

แผนพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงครั้งที่1 ปี 2564

แผนอัตรากำลัง-3-ปี-ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

นโยบายการบริหารพรัพยากรบุคคล ปี 2564

ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(2561-2563)ฉบับปรับปรุง_ฉบับที่1

แผนอัตรากำลัง3ปี(2561-2563)ฉบับปรับปรุง_ฉบับที่1

รูปเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 – 2563)

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง

แผน 58- 60 (ระบบแท่ง)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล