ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบรายละเอียดงานบริการดังกล่าว ดังนั้น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจึงขอประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

Posted by:

ด้วย สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงยุติธรรม มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม ผ่านกลไกศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่ออำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชน ตามภารกิจ 5 ด้าน อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาและช่วยเหลือด้านเงินกองทุนยุติธรรม ตลอดจนการคืนคนดีกลับสู่ชุมชน นั้น จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบรายละเอียดงานบริการดังกล่าว ดังนั้น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจึงขอประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนผ่านไลน์นี้ และขอความอนุเคราะห์ให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ต่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อๆไปด้วย…ขอบคุณครับ

1.การป้องกันปัญหาอาชญากรรม

2.การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

3.การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

4.เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม

5.คืนคนดีสู่สังคม

0