นายปรีชา สมชัย นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Posted by:

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.
นายปรีชา สมชัย นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ฯ ดังนี้
1. นายเสน่ห์ เรืองเมือง เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
2. นายแย้ม ปิ่นน้อย เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
3. นายนิกุล หรูประเสริฐรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก/เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
โดยมี ท้องถิ่นอำเภอน้ำปาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เข้าร่วมการประชุม ฯ

0